Mekânsal Adres Kayıt Sistemi – MAKS

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Adres Kayıt Sisteminde (AKS) metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin çoğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amacıyla “Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Projesi” (MAKS) başlatılmıştır.

MAKS projesi (Mekânsal Adres Kayıt Sistemi), AKS’da mevcut olan metinsel bazlı adres kayıtlarının günümüzde çok ihtiyaç duyulan mekânsal formata dönüştürülerek ve CBS verisiyle zenginleştirilerek üretilmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

İlk pilot uygulamaya, 2014 yılında başlanmış olup, 5 il’in 144 yetkili idare verilerini içerecek şekilde planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Mevcut proje ile de pilot proje’nin genişletilmesi kapsamında Türkiye’nin kalan 76 il verilerinin toplanması ve üretilmesi hedeflenmiştir.
MAKS projesi Nüfus ve Vadandaşlık İleri Genel Müdürlüğü yetkisinde geliştirilmekte olup projenin faydaları aşağıda sıralanmıştır:

  • Ülke genelinde kullanılacak adres standardının oluşturulması,
  • Mevcut AKS verilerine mekânsal boyut kazandırılması,
  • Kayıtların güvenliğini ve gizliliğini sağlaması,
  • Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılan adres bilgilerinin mekânsal boyutta elektronik ortamda paylaşılması,
  • Oluşturulan altyapı ve vatandaşların adrese dayalı hizmetlere hızlı ve doğru bir şekilde erişebilmesi.

E-Devlet altyapısına önemli bir altlık teşkil etmesi ve ulusal güvenlik içeren bilgilerin paylaşılması açısından MAKS sistemi Türkiye Cumhuriyeti tarhinin en önemli projelerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

ASELSAN’ın proje kapsamında gerçekleştireceği çalışma ile, tüm yetkili idareler adrese dayalı hizmetlerini daha kolay, hızlı ve güvenli sağlayabilecektir. Adres kayıt hizmetlerinin bu şekilde modernizasyonu sayesinde bürokrasinin azaltılmasına ve daha da önemlisi özellikle acil durumlarda kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyacı olan mekânsal konum istatistikleri ve analizlerinin daha iyi yapılmasına imkân sağlanacaktır.